Treci la conținut Treci la bara laterală din stânga Treci la bara laterală din dreapta Treci la subsol

Verde Matilda

Secretar general

Program Audiente

MARŢI între orele 10:00-14:00, JOI între orele 11:00-14:00

Atributii

Conform Codului Administrativ secretarul general al unităţii / subdiviziunii administrativ – teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

Conform Codului Administrativ

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz;
b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului – verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ – teritorială în cadrul căreia funcţionează;
i) poate propune primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor judeţeni;
k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
l) informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean;
m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeţeni care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale;
p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.

Alte atributii

 • Rezolvă problemele curente ale comunei potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, până la constituirea noului consiliu local, în caz de dizolvare, în absenţa primarului şi viceprimarului ,
 • Îndeplineşte atribuţii de ofiţer de stare civilă dacă acestea i s-au delegat de către primar
 • Eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii
 • Legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor cu acte originale, în condiţiile legii;

-Coordonează şi alte servicii ale aparatului propriu de specialitate, stabilite de primar.

II. Conform prevederilor Legii nr. 18 / 1991, republicată, nr. 169/1997, nr. 1/2000 cu modificările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1172/2001

 1. Participă la şedinţele comisiei de fond funciar;
 2. Asigură lucrările de secretariat ale comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 3. Preia şi înregistrează într-un registru special cererile şi alte documente probatorii pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere;
 4. Transmite cererile şi celelalte documente însoţitoare comisiei locale pentru a fi analizate;
 5. Redactează procesele verbale ale şedinţelor comisiei locale şi în baza acestora întocmeşte hotărârile corespunzătoare, care vor fi semnate de către membrii comisiei;
 6. Aduce la cunoştinţă celor interesaţi hotărârile comisiei judeţene de fond funciar;
 7. Primeşte şi transmite comisiei judeţene contestaţiile formulate de persoanele interesate împreună cu punctul de vedere al comisiei locale;
 8. Parcicipă la întocmirea situaţiilor definitive privind persoanele fizice şi juridice îndreptăţite să li se atribuie teren;
 9. Înaintează spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive împreună cu documentaţia necesară precum şi punctul de vedere al comisiei locale;
 10. Arhivează documentele comisiei locale de fond funciar conform prevederilor legale în vigoare;

III. Conform Legii nr. 10 /2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie – 22 decembrie 1989

 1. Primeşte notificările depuse de către persoanele care solicită reconstituirea în natură a imobilelor preluate abuziv;
 2. Verifică documentele şi înregistrează dosarele solicitanţilor separat pentru fiecare caz în parte, într-un registru special;
 3. Întocmeşte dosare, numerotate şi sigilate pentru fiecare persoană în parte;
 4. Avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului cu privire la soluţionarea notificărilor;
 5. convoacă persoanele îndreptăţite precum şi orice alte persoane în vederea clarificării unor situaţii privind solicitările de restituire a imobilelor;
 6. trimite instituţiilor interesate centralizatoarele împreună cu copiile documentelor primite de la persoanele solicitante;

IV. Conform NOULUI COD CIVIL

 1. Înregistrează într-un registru special contractele de arendă;
 2. Arhivează copiile contractelor de arendare;
 3. Urmăreşte înregistrarea în registrul agricol a suprafeţelor de teren prevăzute în contractele de arendare;

V. Conform O.G. nr.1/1992, H.G. nr. 269/2001 şi Ordinul nr. 95136/282/712/10/806 pentru aprobarea normelor tehnice privind completarea registrului agricol ,cu modificarile si completarile ulterioare

 1. Coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi de ţinere la zi a registrului agricol;
 2. Numerotează, parafează , sigilează registrul agricol şi înregistrază în registrul de intrare- ieşire al consiliului local;
 3. Îşi dă acordul pentru modificarea datelor înscrise în registrul agricol;
 4. Aduce la cunoştinţă publică dispoziţiile legale privind registrul agricol;
 5. Comunică datele centralizat către Direcţia generală de Statistică Judeţeană Nemţ la termenele prevăzute de actele normative în vigoare;
 6. Semnează centralizatoarele alături de primarul comunei;
 7. Urmăreşte evidenţa certificatelor de producător şi a biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor, precum şi modul de eliberare al acestor documente;

VI. Conform Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 1. Îşi exercită atribuţii numai în limita unităţii administrativ – teritoriale determinată prin lege;
 2. Întocmeşte actele de stare civilă pentru cetăţenii români sau persoanele fără cetăţenie şi pot înscrie la cerere , actele sau faptele de stare civilă ale cetăţenilor români cu domiciliul sau aflaţi temporar pe teritoriul României;
 3. Întocmeşte la cerere sau din oficiu – potrivit legii – actele de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează certificate doveditoare;
 4. Înscrie menţiuni, în condiţiile legii, pe marginea actelor de stare civilă aflate la păstrare;
 5. Eliberează extrase de pe actele de stare civilă, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă;
 6. Înaintează Poliţiei , până la data de 5 ale lunii următoare înregistrările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0 – 14 ani, precum şi actele persoanelor decedate, în vederea actualizării registrului permanent de evidenţă a populaţiei;
 7. Ia măsuri pentru păstrarea în condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea acestora;
 8. Verifică registrele de stare civilă şi răspunde de exactitatea datelor cuprinse în extrasele pe care le eliberează; 9. asigură folosirea corectă şi păstrarea în condiţii de securitate a listelor de coduri numerice personale precalculate;

IX. Alte atribuţii ale secretarului comunei

 1. Avizează pentru legalitate certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construcţii conform Legii nr. 50 /1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
 2. Actualizează, conform prevederilor legale, listele electorale permanente;
 3. Coordonează activitatea serviciului de specialitate care desfăşoară activităţi în domeniul autorităţii tutelare şi a protecţiei copilului din subordinea consiliului local;
 4. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege;
 5. Urmăreşte aplicarea Legii nr. 161/ 19.04.2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;